Medezeggenschapsraad (M.R.)

Inhoud:

 

Algemeen

De M.R. vormt een verbinding tussen ouders, personeel, directie en schoolbestuur. Zij bestaat uit tien leden, waarvan vijf ouders en vijf personeelsleden. De afgevaardigden namens de ouders worden gekozen door de ouders. Door de gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden in de M.R. is een goede belangenafweging van zaken, de school of kinderen betreffende, gewaarborgd.
Aan het begin van elk schooljaar worden verkiezingen gehouden onder leiding van de leden van de M.R. Hierover worden alle kiesgerechtigden geïnformeerd. Kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn ouders en personeel. Per gezin kan slechts één persoon verkiesbaar zijn. Kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren bij de secretaris van de M.R. De leden worden gekozen voor een periode van twee jaar.
De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar. De agenda van de vergadering en het verslag worden gepubliceerd op het publicatiebord van de school. Verslagen van vergaderingen en jaarverslagen van M.R. en G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) zijn ook te lezen door te klikken op Notulen-vergaderingen
De M.R. kan met de directie alle schoolaangelegenheden bespreken en voorstellen doen. Daarnaast heeft de M.R. wettelijke bevoegdheden zoals adviesrecht en instemmingsrecht. In de Wet op de Medezeggenschapsraden in het Onderwijs worden een aantal schoolaangelegenheden genoemd waarbij deze bevoegdheden gelden.

De M.R. kan bijvoorbeeld adviezen uitbrengen bij:

 • het vaststellen of wijzigen van het schoolplan
 • benoemingen van leerkrachten
 • wijzigingen in de organisatie van de school
 • bouwzaken
 • het vaststellen van vakantietijden enz.


Van iedere Schijndelse basisschool worden twee personen (één namens de oudergeleding en één namens het personeel) afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.). Deze G.M.R. houdt zich met name bezig met bovenschoolse aangelegenheden voor de basisscholen in Schijndel.

Bereikbaarheid MR
U kunt de M.R. via e-mail bereiken op ons e-mailadres, klik daarvoor hier
- naar boven -

Leden van de MR
 

  Naam Ouder of leerkracht Taak binnen de MR
Susanne
Bijl
Onderwijs-
assistente
Hoevenbraak
 • Personeel & Organisatie
 • Huisvestingscommissie
Jelmer
Broks
Leerkracht
Wijbosch
 
 • Onderwijskundige zaken
 • (Vice)-GMR-lid
    Leerkracht
 
 
 • (Vice)-Secretariaat
 • Omgeving school (int./ext.)


 
Nicole
van
Heeswijk
Leerkracht
Hoevenbraak
 • (Vice)-Secretariaat
 • Organisatie intern/Verkiezingen
Diana
Rijkers
Leerkracht
Wijbosch
 • GMR-lid
 • Benoemingsadviescommissie
 • Communicatie/PR/Informatiebulletin
 • Stimuleringspot
 • Bedankjes
Loes
Beekmans  
Ouder
Hoevenbraak
 • (Vice)-Voorzitter
 • Organisatie intern/Verkiezingen
Ruberto
van der
Eerden
Ouder
Wijbosch
 • (Vice)-Voorzitter
 • Personeel & Organisatie
    Ouder
 
 • (Vice)-GMR-lid
  Fiona
Looman
Ouder
Wijbosch
 • GMR-lid
 • Onderwijskundige zaken
 • Communicatie/PR/Informatiebulletin
 • Stimuleringspot
Patrick
Wolven
Ouder
Wijbosch
 • Omgeving school (int./ext.)
 • Huisvestingscommissie
 • Benoemingsadviescommissie

- naar boven -


Belangrijke documenten M.R. : - naar boven -

Notulen MR
Notulen MR
2020-2021                   2021-2022         
    21-09-2020     04-10-2021  
26-10-2020 15-11-2021
30-11-2020 20-12-2021
18-01-2021 07-02-2022
01-03-2021 21-03-2022
12-04-2021  
03-05-2021  
06-07-2021  
Aanvulling
huishoudelijk reglement
nog niet beschikbaar
Werkplan  nog niet beschikbaar
 Jaarverslag en besluitenlijst   nog niet beschikbaar